MOVIE BRAND NEW BAMBI 6.2.FRI GRAND OPEN

CREAM

DJ NANA

BABY-T

DJ Ando

DJ MAMO T DJ HOSAKA DJ KEIKO

DJ TORA

DJ YU KI

FISH BOY

FUMI YEAH

SLOTH

あさにゃん

なるぱお

ゆきぽよ

湯川正人

城田純

BAMBI TOP